Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – przeważająca ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczną część z funduszu, jaki do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego niejednokrotnie właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.